Tim Pedagoškog društva Vojvodine

Sanja Rista Popić

Diplomirani pedagog, interdisciplinarni stručnjak u oblasti transformacije konflikata-master.

Dugogodišnje iskustvo u neposrednom radu sa decom a kasnije i u radu sa institucijama počela je da gradi još od studentskih dana kao stipendistkinja Vlade kraljevine Norveške, stipendistkinja Švedske humanitarne organizacije-individualna pomoć, kao aktivna učesnica u realizaciji projekata nevladine organizacije NSHC, kroz program studentske prakse u Skupštini i Izvršnom veću APV Univerziteta u Novom Sadu (misija OEBS-a).

Najduže profesionalno iskustvo u trajanju od deset godina stekla je kao stručna saradnica, kasnije i viša stručna saradnica za zaštitu prava deteta u instituciji Pokrajinskog ombudsmana u Novom Sadu (2004-2014). Iskustvo u vođenju preduzeća i poslovanju iz ugla preduzetnice ima već 7 godina (od 2015. osnivačica i vlasnica “Parentis doo” – preduzeća za edukaciju i konsalting roditelja), a u vođenju ovog udruženja poslednje 3 godine (u mandatu predsednice Pedagoškog društva Vojvodine je od 2019.)

Lično i stručno se usavršava konstantno. Voli da uči, da pokreće, inspiriše, povezuje, unapređuje i širi znanje. Živi i radi u Novom Sadu.

prof. dr Otilia Velišek Braško

Po inicijalnom obrazovanju pedagog i doktor nauka Metodike nastave. Tema
doktorske disertacije je iz oblasti inklizivnog obrazovanja, koja je odbranjena na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofskog Fakulteta Novi Sad 2014. Od 2015. Profesor strukovnih studija za naučnu oblast Pedagoških nauka na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novi Sad. Na osnovnim studijama drži predmete: Metodička praksa upoznavanja okoline (integrisanim pristupom), Dečija igra i stvaralaštvo, Stručna praksa u na III godini, Uvod u inkluziju, Pružanje podrške deci sa teškoćama u funkcionisanju, Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja.

Autor i koautor brojni naučnih i stručnih radova, najviše iz oblasti inkluzije, integisanog pristupa učenju i o dečjoj igri u nacionalnim i internacionalnim časopisima. Autor i realizator akreditovanih seminara od Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja RS i Pedagoškog zavoda Vojvodine, iz oblasti inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja i kvalitetnog učenja. Autor i koautor monografije pod nazivom Inkluzivna pedagogija i Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja.


Član projektnih timova u nacionalnim i internacionalnim projektima trenutno u toku KEY (Keep Education Yourself), PALS (Play and Life Skills), iDEAL VR (Immersive VR as a tool to help individuals with autism deal with change), The ABC’s of Autism (Mobilising diverse approaches to training ASD professionals). Član Savetodavnom odboru za Ranu intervenciju UNICEFA, trener i mentor za implemetaciju Novih osnova Godine uzleta, trener i mentor Učimo svi zajedno (Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška).

Potpredsednica Pedagoškog društva Vojvodine i član upravnog odbora Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada.

Elvira Stefanović

Diplomirani pedagog, zaposlena u osnovnoj školi „Petefi Šandor“, više od dvadeset godina.

Aktivni je član Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije, predsednica udruženja „Partnerski za obrazovanje“ Novi Sad, savetnica spoljna saradnica Školske uprave Novi Sad.

Snežana Šćiban

master pedagog, trenutno zaposlena kao stručni saradnik-pedagog u predškolskoj ustanovi „Speak Up“ u Novom Sadu. Sekretarka Pedagoškog društva Vojvodine od 2019 godine. Na studijama se usmerava ka predškolstvu zahvaljujući volonterskom angažmanu u vrticu i centru „Žil Vern“ iz Novog Sada, gde stiče i iskustvo u organizaciji međunarodnih projektnih aktivnosti u radu sa mladima. U svom radu promoviše pedagoške vrednosti kroz stalno unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse.

Majka jednog dečaka.

Jasmina Šestak

Master pedagog, najduže iskustvo stekla kao stručni saradnik-pedagog  u radu sa decom od 7-16 godina uz konstantno stručno usavršavanje iz oblasti medijacije i umeća komunikacije, inkluzivnog obrazovanja, aktivnog učenja, podrške razvoju i jačanju snaga ličnosti deteta/mladih iz ranjivih grupa (dece bez roditeljskog staranja,raznih oblika deficijentnih porodica,  romske populacije i sl).

Iskustvo na poslovima pripreme, organizacije,  i evaluacije kurseva kao neformalnog oblika obrazovanja odraslih. Voditelj „Škole za roditelje“-dve godine, koordinator i realizator projekta „Druga šansa“ i dobitnik nagrade Saveta Evrope u kampanji „Dosta“(u okviru ustanove).

Predsednica Pedagoškog društva Vojvodine od 2015-2019, a sada aktivan član i član UO Pedagoškog društva Vojvodine .

Voli da uči, stiče  i širi znanje , obožava kafu i čokoladu .

Živi i radi u Somboru .

prof. dr Mila Beljanski

Dr Mila Beljanski je docent za užu naučnu oblast pedagoške nauke
na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Autorka i realizatorka akreditovanih
seminara iz oblasti rada sa decom koja su drugačija i darovitom decom.
Koautorka je “Udžbenika za školsku pedagogiju” i većeg broja istraživanja,
radova i članaka iz oblasti nauke o vaspitanju i obrazovanju. Posebna
područja interesovanja su joj: rad sa darovitim učenicima, porodična i
socijalna pedagogija, interkulturalna pedagogija. Članica je brojnih pedagoških
udruženja, recenzentkinja u pedagoškim časopisima i časopisima humanističkih
nauka.

doc.dr.Bojana Perić Prkosovački

Urednica časopisa „Pedagoška stvarnost“, docent na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Novom Sadu i stručna saradnica – pedagoškinja u Medicinskoj školi „7.april“ u Novom Sadu. Aktivna u omladinskom radu, edukatorka u oblastima: rada sa mladima, volonterskog rada, projektnog menadžmenta u obrazovanju i različitih inovativnih strategija nastave i učenja.

Profesionalna orijentacija: Didaktika, Metodika nastave, Metodika rada sa mladima u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja, Volonterski menadžment, Metodologija preventivnih i vaspitno-obrazovnih programa u nastavnim, vannastavnim i vanškolskih aktivnostima.

doc. dr Borka Malčić

Rođena 05.06.1983. godine u Ljubljani. Osnovnu
školu i gimnaziju je završila u Novom Sadu. Završila je osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Pored toga završila je Fakultet za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu, smer: Trener u sportu – tenis. Završila je i master studije Menadžmenta u obrazovanju na Univerzitetu u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja.
Od 2015.godine zaposlena je na Odseku za Pedagogiju kao asistent, a od 2021.godine je izabrana u zvanje docenta. Angažovana je na predmetima Andragogija 1 i 2, Interaktivna pedagogija, Pedagogija trećeg životnog doba, Pedagogija sporta, Dokimologija, Teorije učenja u nastavi i
Interaktivna pedagogija. Upravnica je Pedagoškog centra na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i saradnica je Centra za podršku studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Od 2019.godine član je razvojnog tima Pedagoškog društva Vojvodine i članica je
redakcije časopisa “Pedagoška stvarnost”.Recenzent je u brojnim naučnim časopisima. Ima objavljenih preko 25 naučnih radova iz oblasti pedagogije.


Tečno govori, piše i čita engleski, a vrlo dobro se služi italijanskim jezikom.

doc. dr Stanislava Marić Jurišin

Stanislava Marić Jurišin je docentkinja na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Predaje na osnovnim studijama, master i doktorskim studijskim programima. Njena glavna istraživačka interesovanja su u oblasti školske pedagogije, pedeutologije, inkluzivnog obrazovanja i ekološkog obrazovanja. Objavila je preko 50 radova u naučnim časopisima, poglavlja u monografijama, zbornicima radova i tematskim časopisima. Učestvovala je sa izveštajima i referatima na više od 20 domaćih i međunarodnih konferencija.

Članica je redakcije časopisa „Pedagoška stvarnost“ i recenzentkinja u brojnim naučnim časopisima.

doc. dr Bojana Marković

Radi na Učiteljskom fakultetu Univerziteta Educons i kao gostujući predavač na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka. Više od šest godina je radila u osnovnoj školi u Novom Sadu kao školski pedagog. Bila je angažovana na projektima u neformalnom obrazovanju kao koordinator brojnih programa, akcija i kao volonter. Realizatorka je seminara i radionica za stručno usavršavanje nastavnika. Usavršava se kroz međunarodne naučne i stručne skupove.

Uživa da povezuje formalno, neformalno i informalno obrazovanje. Veruje u izreku koja kaže da su najbolji pedagozi i prosvetni radnici oni koji mladima pokazuju gde da gledaju ali im ne govore šta treba da vide!

Jelena Rajkov

Diplomirani pedagog, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije . Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom.

Autor i predavač je osmišljenih NTC poligona koji se realizuju na NTC sportskim radionicama. Autor je i osmišljenih igara “Brzi kameleon”, “Slovna vrteška” i “Planinsko otkriće” koje su prezentovane na konferencijama “Novi izazovi u edukaciji” kako u zemlji tako i u inostranstvu. Stručni saradnik u NTC timu od 2014. godine.
Član Pedagoškog društva Vojvodine od 2021 godine.


Ispunjava je atletika i dečja pozitivna energija.

Bojana Trivunović

Master pedagog i studentkinja doktorskih akademskih studija pedagogije. Trenutno je zaposlena kao istraživač-saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poseduje iskustvo u organizaciji projektnih aktivnosti za mlade u okviru nevladinih organizacija. Autorka je naučnih radova i učesnica naučnih konferencija u oblasti visokoškolske pedagogije.

Zvanično je član Pedagoškog društva Vojvodine od maja 2022. godine.

Tamara Radovanović

doktorirala na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Zaposlena je kao asistent za oblast predagoških nauka na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Ima iskustvo od dve godine u radu kao NTC predavač za decu predškolskog uzrasta, realizujući radionice po princima NTC sistema učenja. Učesnik velikog broja stručnih usavršavanja, aktivni učesnik/izlagač na nekoliko naučno-stručnih konferencija i autor/koautor stručnih i naučnih radova i korealizator internih seminara za vaspitače. Užu oblast interesovanja čine teme iz oblasti socioemocionalnog razvoja dece, vršnjačkih odnosa, dečje igre, tranzicije u školu i sl.

Član Pedagoškog društva Vojvodine i redakcije pedagoških časopisa: Krugovi detinjstva i Pedagoška stvarnost.

Marina Jurik

Master psiholog, zaposlena kao nastavnik psihologije u Medicinskoj školi „7. april“. Tokom studija se volonterski angažuje na mnogobrojnim lokalnim i međunarodnim projektima koji je usmeravaju na neposredan rad sa decom i mladima, sa kojima i danas najčešće radi.

Učestvuje u radu Pedagoškog društva Vojvodine od 2016. godine. Trenutno je član upravnog odbora Društva, od 2020.godine. Deo organizacionog tima Društva, gde najviše doprinosi u promotivnim aktivnostima rada Društva i komunikaciji putem društvenih mreža.

Pored navedenog, svakodnevno se bavi kreativnim aktivnostima i izradom rukotvorina,te je redovan učesnik različitih manifestacija koje za cilj imaju podršku malim preduzetnicima iz oblasti umetnosti, izrade rukotvorina i starih zanata.

Ljubitelj dobre kafe, knjiga, putovanja i nekomercijalizovanih društvenih igara.