Tim Pedagoškog društva Vojvodine

Sanja Rista Popić

Diplomirani pedagog, interdisciplinarni stručnjak u oblasti transformacije konflikata-master.

Dugogodišnje iskustvo u neposrednom radu sa decom a kasnije i u radu sa institucijama počela je da gradi još od studentskih dana kao stipendistkinja Vlade kraljevine Norveške, stipendistkinja Švedske humanitarne organizacije-individualna pomoć, kao aktivna učesnica u realizaciji projekata nevladine organizacije NSHC, kroz program studentske prakse u Skupštini i Izvršnom veću APV Univerziteta u Novom Sadu (misija OEBS-a).

Najduže profesionalno iskustvo u trajanju od deset godina stekla je kao stručna saradnica, kasnije i viša stručna saradnica za zaštitu prava deteta u instituciji Pokrajinskog ombudsmana u Novom Sadu (2004-2014). Iskustvo u vođenju preduzeća i poslovanju iz ugla preduzetnice ima od 2015. kao osnivačica i vlasnica “Parentis doo” – preduzeća za edukaciju i konsalting roditelja. U ulozi predsednice Pedagoškog društva Vojvodine nalazi se u drugom mandatu.

Lično i stručno se usavršava konstantno. Voli da uči, da pokreće, inspiriše, povezuje, unapređuje i širi znanje. Živi i radi u Novom Sadu.

prof. dr Otilia Velišek Braško

Po inicijalnom obrazovanju pedagog i doktor nauka Metodike nastave. Tema
doktorske disertacije je iz oblasti inklizivnog obrazovanja, koja je odbranjena na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofskog Fakulteta Novi Sad 2014. Od 2015. Profesor strukovnih studija za naučnu oblast Pedagoških nauka na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Na osnovnim studijama drži predmete: Metodička praksa upoznavanja okoline (integrisanim pristupom), Dečija igra i stvaralaštvo, Stručna praksa u na III godini, Uvod u inkluziju, Pružanje podrške deci sa teškoćama u funkcionisanju, Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja.

Autor i koautor brojnih naučnih i stručnih radova, najviše iz oblasti inkluzije, integrisanog pristupa učenju i o dečjoj igri u nacionalnim i internacionalnim časopisima. Autor i realizator akreditovanih seminara od Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja RS i Pedagoškog zavoda Vojvodine, iz oblasti inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja i kvalitetnog učenja. Autor i koautor monografije pod nazivom Inkluzivna pedagogija i Metodika inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja.


Član projektnih timova u nacionalnim i internacionalnim projektima trenutno u toku KEY (Keep Education Yourself), PALS (Play and Life Skills), iDEAL VR (Immersive VR as a tool to help individuals with autism deal with change), The ABC’s of Autism (Mobilising diverse approaches to training ASD professionals). Član Savetodavnom odboru za Ranu intervenciju UNICEFA, trener i mentor za implemetaciju Novih osnova Godine uzleta, trener i mentor Učimo svi zajedno (Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška).

Potpredsednica Pedagoškog društva Vojvodine i članica upravnog odbora Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada.

Elvira Stefanović

Diplomirani pedagog, zaposlena u osnovnoj školi „Petefi Šandor“, više od dvadeset godina.

Aktivna je članica Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije, predsednica udruženja „Partnerski za obrazovanje“ Novi Sad, savetnica spoljna saradnica Školske uprave Novi Sad.

Članica je upravnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine.

Snežana Šćiban

Master pedagog, trenutno zaposlena kao stručni saradnik-pedagog u predškolskoj ustanovi „Speak Up“ u Novom Sadu. Na studijama se usmerava ka predškolstvu zahvaljujući volonterskom angažmanu u vrtiću i centru „Žil Vern“ iz Novog Sada, gde stiče i iskustvo u organizaciji međunarodnih projektnih aktivnosti u radu sa mladima. U svom radu promoviše pedagoške vrednosti kroz stalno unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse.

Sekretarka Pedagoškog društva Vojvodine od 2019. godine.

Članica je upravnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine od 2023. godine. 

Majka jednog dečaka.

Jasmina Šestak

Master pedagog, najduže iskustvo stekla kao stručni saradnik-pedagog  u radu sa decom od 7-16 godina uz konstantno stručno usavršavanje iz oblasti medijacije i umeća komunikacije, inkluzivnog obrazovanja, aktivnog učenja, podrške razvoju i jačanju snaga ličnosti deteta/mladih iz ranjivih grupa (dece bez roditeljskog staranja, raznih oblika deficijentnih porodica, romske populacije i sl).

Iskustvo na poslovima pripreme, organizacije,  i evaluacije kurseva kao neformalnog oblika obrazovanja odraslih. Voditelj „Škole za roditelje“- dve godine, koordinator i realizator projekta „Druga šansa“ i dobitnik nagrade Saveta Evrope u kampanji „Dosta“(u okviru ustanove).

Predsednica Pedagoškog društva Vojvodine od 2015-2019, a sada aktivna članica upravnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine.

Voli da uči, stiče i širi znanje, obožava kafu i čokoladu.

Živi i radi u Somboru.

prof. dr Mila Beljanski

Dr Mila Beljanski je docent za užu naučnu oblast pedagoške nauke
na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Autorka i realizatorka akreditovanih
seminara iz oblasti rada sa decom koja su drugačija i darovitom decom.
Koautorka je “Udžbenika za školsku pedagogiju” i većeg broja istraživanja, radova i članaka iz oblasti nauke o vaspitanju i obrazovanju. Posebna
područja interesovanja su joj: rad sa darovitim učenicima, porodična i
socijalna pedagogija, interkulturalna pedagogija.

Članica je brojnih pedagoških udruženja, recenzentkinja u pedagoškim časopisima i časopisima humanističkih nauka.

doc.dr. Bojana Perić Prkosovački

Glavna urednica stručnog i naučnog časopisa „Pedagoška stvarnost„, docentkinja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stručna saradnica – pedagoškinja u Medicinskoj školi „7.april“ u Novom Sadu. Aktivna u omladinskom radu, edukatorka u oblastima: rada sa mladima, volonterskog rada, projektnog menadžmenta u obrazovanju i različitih inovativnih strategija nastave i učenja.

Članica je upravnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine.

Profesionalna orijentacija: Didaktika, Metodika nastave, Metodika rada sa mladima u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja, Volonterski menadžment, Metodologija preventivnih i vaspitno-obrazovnih programa u nastavnim, vannastavnim i vanškolskih aktivnostima.

doc. dr Borka Malčić

Rođena 05.06.1983. godine u Ljubljani. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Novom Sadu. Završila je osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Pored toga završila je Fakultet za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu, smer: Trener u sportu – tenis. Završila je i master studije Menadžmenta u obrazovanju na Univerzitetu u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja.
Od 2015.godine zaposlena je na Odseku za Pedagogiju kao asistent, a od 2021.godine je izabrana u zvanje docenta. Angažovana je na predmetima Andragogija 1 i 2, Interaktivna pedagogija, Pedagogija trećeg životnog doba, Pedagogija sporta, Dokimologija, Teorije učenja u nastavi i
Interaktivna pedagogija.

Upravnica je Pedagoškog centra na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i saradnica je Centra za podršku studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Članica je izvršnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine i članica redakcije stručnog i naučnog časopisa “Pedagoška stvarnost”. Recenzentkinja je u brojnim naučnim časopisima. Ima objavljenih preko 25 naučnih radova iz oblasti pedagogije.

Tečno govori, piše i čita engleski, a vrlo dobro se služi italijanskim jezikom.

prof. dr Stanislava Marić Jurišin

Stanislava Marić Jurišin je vanredni profesor na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Predaje na osnovnim studijama, master i doktorskim studijskim programima. Njena glavna istraživačka interesovanja su u oblasti školske pedagogije, pedeutologije, inkluzivnog obrazovanja i ekološkog obrazovanja. Objavila je preko 50 radova u naučnim časopisima, poglavlja u monografijama, zbornicima radova i tematskim časopisima. Učestvovala je sa izveštajima i referatima na više od 20 domaćih i međunarodnih konferencija.

Članica je upravnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine, kao i članica redakcije stručnog i naučnog časopisa „Pedagoška stvarnost“ i recenzentkinja u brojnim naučnim časopisima.

doc. dr Bojana Marković

Radi kao docentkinja na Katedri za društvene nauke, na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Više od šest godina je radila u osnovnoj školi u Novom Sadu kao školski pedagog. Bila je angažovana na projektima u neformalnom obrazovanju kao koordinator brojnih programa, akcija i kao volonter. Realizatorka je seminara i radionica za stručno usavršavanje nastavnika. Usavršava se kroz međunarodne naučne i stručne skupove.

Članica je izvršnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine.

Uživa da povezuje formalno, neformalno i informalno obrazovanje. Veruje u izreku koja kaže da su najbolji pedagozi i prosvetni radnici oni koji mladima pokazuju gde da gledaju, ali im ne govore šta treba da vide!

Jelena Rajkov

Diplomirani pedagog, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom.

Autor i predavač je osmišljenih NTC poligona koji se realizuju na NTC sportskim radionicama. Autor je i osmišljenih igara “Brzi kameleon”, “Slovna vrteška” i “Planinsko otkriće” koje su prezentovane na konferencijama “Novi izazovi u edukaciji” kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Stručna saradnica u NTC timu od 2014. godine.


Članica Pedagoškog društva Vojvodine od 2021 godine.


Ispunjava je atletika i dečja pozitivna energija.

Bojana Pilja

Master pedagog i studentkinja doktorskih akademskih studija pedagogije. Trenutno je zaposlena kao istraživač-saradnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poseduje iskustvo u organizaciji projektnih aktivnosti za mlade u okviru nevladinih organizacija. Autorka je naučnih radova i učesnica naučnih konferencija u oblasti visokoškolske pedagogije.

Zvanično je članica Pedagoškog društva Vojvodine od maja 2022. godine, aktivna članica tima redakcije stručnog i naučnog časopisa „Pedagoška stvarnost„.

Tamara Radovanović

Rođena 1991. u Priboju, gde je završila Osnovnu školu i Gimnaziju, društveno-jezički smer.Osnovne, master i doktorske studije završila je na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom
Sadu
od 2015. godine prvobitno u zvanju saradnika u nastavi i asistenta za oblast pedagoških nauka, a od 2024. je predavač za oblast predagoških i andragoških nauka na istoj ustanovi.

Učesnica je velikog broja stručnih usavršavanja, aktivni učesnik/izlagač na nekoliko naučnih konferencija, autor/koautor više naučnih radova, autor/koautor i realizator seminara i vebinara za praktičare u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Uže oblasti interesovanja čine teme socijalnog razvoja dece, vršnjačkih odnosa, dečije igra, tranzicije iz predškolske ustanove u školu i sl.

Članica izvršnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine i članica redakcije naučno-stručnih časopisa “Pedagoška stvarnost” i „Krugovi detinjstva”. Živi i radi u Novom Sadu.

Marina Jurik

Master psiholog, zaposlena kao nastavnik psihologije u Medicinskoj školi „7. april“. Tokom studija se volonterski angažuje na mnogobrojnim lokalnim i međunarodnim projektima koji je usmeravaju na neposredan rad sa decom i mladima, sa kojima i danas najčešće radi.

Učestvuje u radu Pedagoškog društva Vojvodine od 2016. godine. Trenutno je članica izvršnog odbora Društva, od 2020. godine. Deo organizacionog tima Društva, gde najviše doprinosi u promotivnim aktivnostima rada Društva i komunikaciji putem društvenih mreža.

Pored navedenog, svakodnevno se bavi kreativnim aktivnostima i izradom rukotvorina,te je redovan učesnik različitih manifestacija koje za cilj imaju podršku malim preduzetnicima iz oblasti umetnosti, izrade rukotvorina i starih zanata.

Ljubitelj dobre kafe, knjiga, putovanja i nekomercijalizovanih društvenih igara.

Bojana Subašić

Zavrsila srednju medicinsku školu u Somboru, kao farmaceutski tehničar. Nakon čega menja svoj tok  u obrazovanju i postaje diplomirani pedagog.

Trenutno na master studijama pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Od 2023. godine saradnik u nastavi na Visokoj školi strukovnih  studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, u oblasti inkluzije.

Pored toga, volonter u mnogim organizacijama, od kojih je najznačajnije bilo volontiranje u Dečijem kulturnom centru kao kreator i kokreator radionica za decu.

Članica je izvršnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine.

Marina Dakić

Rođena 1998. u Vrbasu. Srednju medicinsku školu završila u Subotici. Nakon srednje škole svoj pravac preusmerava na humane nauke.

2018. godine upisuje osnovne akademske studije Pedagogije. Završenim osnovnim studijama svoje obrazovanje nastavlja i usavršava na master studijamama pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde živi i kojeg voli.

Aktivno volontira od druge godine studija. 2021. bila je evaluatorka na projektu „Učenje zalaganjem u zajednici“. Pored fakulteta i volontiranja ima redovan posao za koji kako voli da kaže da je njen „studentski posao“.

Slobodno vreme voli da ispunjava na dobru knjigu, muziku, čašu vina i druženje. Lično se i stručno konstantno usavršava. Voli da uči od ljudi koji je inspirišu i pokreću.